ความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง (Air carrier liability)

ปรับปรุงข้อมูลเดือนธันวาคม 2562 ประกาศขอมูลนี้สรุปกฎความรับผิดที่ใช้โดยประชาคมผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศ ตามที่กำหนดโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายของประชาคมและ อนุสัญญามอนทรีออล

ค่าชดเชยกรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ

ไม่มีข้อจำกัดทางการเงินเรื่องการรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตของผู้โดยสาร สำหรับความเสียหายไม่เกิน 128,821 SDRs (ประมาณ 160,688 ยูโร) ผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศไม่สามารถปฏิเสธการร้องขอ (contest claims) ค่าชดเชยได้ สำหรับจำนวนที่มากกว่านี้ ผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศสามารถกล่าวแย้งการร้องขอได้โดยพิสูจน์ว่าไม่ได้เกิดจากการกระทำโดยประมาทหรือมิเช่นนั้นจะมีความผิด

การชำระเงินล่วงหน้า

หากผู้โดยสารถูกฆ่าหรือถูกทำให้ได้รับบาดเจ็บ ผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศจะต้องชำระเงินล่วงหน้าเพื่อคุ้มครองความจำเป็นฉุกเฉินทางเศรษฐกิจ ภายใน 15 วันนับจากการพิสูจน์รูปพรรณของบุคคลที่มีสิทธิ์ในค่าชดเชย ในกรณีเสียชีวิต การชำระเงินล่วงหน้าจะต้องไม่น้อยกว่า 16,000 SDRs (ประมาณ 20,000 ยูโร)

ความล่าช้าของผู้โดยสาร

ในกรณีที่เกิดความล่าช้าของผู้โดยสาร ผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศมีความรับผิดต่อความเสียหาย เว้นแต่ได้ใช้มาตรการทุกมาตรการที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายนั้นแล้วหรือไม่สามารถที่จะใช้มาตรการดังกล่าวได้ ความรับผิดสำหรับความล่าช้าของผู้โดยสารจำกัดอยู่ที่ 5,346 SDRs (ประมาณ 6,668 ยูโร)

ความล่าช้าของสัมภาระ

ในกรณีของความล่าช้าของสัมภาระ ผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศมีความรับผิดต่อความเสียหาย เว้นแต่ได้ใช้มาตรการทุกมาตรการที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายนั้นแล้วหรือไม่สามารถที่จะใช้มาตรการดังกล่าวได้ ความรับผิดต่อความล่าช้าของสัมภาระจำกัดอยู่ที่ 1,288 SDRs (ประมาณ 1,607 ยูโร)

การทำลาย ความสูญหาย หรือความเสียหายของสัมภาระ

ผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศมีความรับผิดต่อการทำลาย ความสูญหาย หรือความเสียหายของสัมภาระเป็นจำนวนไม่เกิน 1,288 SDRs (ประมาณ 1,607 ยูโร) ในกรณีของสัมภาระใต้ท้องเครื่อง (checked baggage) จะต้องรับผิดแม้ว่าจะไม่มีความผิด เว้นแต่สัมภาระชำรุดบกพร่อง ในกรณีของสัมภาระพกพา (unchecked baggage) ผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศมีความรับผิดเฉพาะกรณีที่มีความผิด

การเพิ่มขีดจำกัดน้ำหนักสำหรับสัมภาระ

ผู้โดยสารสามารถรับผลประโยชน์จากการเพิ่มขีดจำกัดน้ำหนักสำหรับสัมภาระได้โดยการสำแดงเจตนาพิเศษอย่างช้าที่สุด ณ เวลาเช็คอิน และโดยการชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

คำร้องทุกข์เกี่ยวกับสัมภาระ

หากสัมภาระได้รับความเสียหาย ล่าช้า สูญหาย หรือถูกทำลาย ผู้โดยสารจะต้องเขียนและร้องทุกข์ต่อผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศโดยเร็วที่สุด ในกรณีที่มีความเสียหายต่อสัมภาระใต้ท้องเครื่อง ผู้โดยสารจะต้องเขียนและร้องทุกข์ภายในเจ็ดวัน และในกรณีของการล่าช้า ภายใน 21 วัน ในทั้งสองกรณีนับจากวันที่วางสัมภาระ ณ ที่วางสัมภาระของผู้โดยสาร

ความรับผิดของผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศรับจ้างดำเนินการแทนและผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศที่แท้จริง

หากผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศที่ให้บริการเที่ยวบินจริงไม่ใช่ผู้เดียวกับผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศรับจ้าง ผู้โดยสารมีสิทธิที่จะส่งข้อร้องทุกข์หรือข้อเรียกร้องต่อความเสียหายไปยังผู้หนึ่งผู้ใดได้ หากชื่อหรือรหัสของผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศถูกระบุไว้ในบัตรโดยสาร ผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศนั้นๆคือผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศรับจ้าง

ขีดจำกัดเวลาสำหรับการดำเนินการ

การดำเนินการใดๆในชั้นศาลเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย จะต้องดำเนินการภายในสองปีนับจากวันที่เครื่องบินมาถึง หรือจากวันที่ที่เครื่องบินควรจะมาถึง

พื้นฐานสำหรับข้อมูล

พื้นฐานสำหรับกฎที่อธิบายไว้ข้างต้นคืออนุสัญญามอนทรีออล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ซึ่งนำมาใช้ในประชาคมตาม Regulation (EC) หมายเลข 2027/97 (แก้ไขเพิ่มเติมโดย Regulation (EC) หมายเลข 889/2002) และกฎหมายแห่งชาติของประเทศสมาชิก

ข้อความปฏิเสธความรับผิด

นี่เป็นประกาศที่กำหนดให้มีขึ้นโดย European Community Regulation Regulation (EC) หมายเลข 889/2002 ประกาศนี้ไม่สามารถถูกนำไปใช้เป็นพื้นฐานของการเรียกร้องค่าชดเชย และไม่มีการตีความบทบัญญัติของ Regulation หรืออนุสัญญามอนทรีออล และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศกับตัวท่าน ไม่มีการคัดค้านโดยผู้ประกอบการขนส่งในเรื่องความถูกต้องแม่นยำของเนื้อหาในคำบอกกล่าวนี้